+31 (0)6 52 65 37 61

Privacybeleid & Leveringsvoorwaarden

De website kunstopmaatshop.nl die je momenteel bezoekt, wordt beheerd door Kahlo Webdevelopment & Copywriting.

Over ons privacybeleid

Kahlo Websites & Beeld geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kahlo Webdevelopment & Copywriting.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Karen Nijst, Mosveld 3 5527BK Hapert.
06-52653761 info@kahlo.nl

Bezoek https://www.kahlo.nl/uw-privacy/ voor meer informatie over dit Privacybeleid!

Leveringsvoorwaarden

Aan de shop op deze site wordt vanaf 1 november 2022 gewerkt.
Het kan dus zijn dat de onderstaande informatie nog niet helemaal compleet is. Mocht je bepaalde vragen hebben hierover, neem dan gewoon even contact met ons op. Je vindt de gegevens hieronder.

Identiteit van de ondernemer
Kahlo Web & Beeld
KvKnr: 17179173 | BTWnr: NL001822336B03
Mosveld 3, 5527 BK Hapert (Nabij Eindhoven)
+31(0)6-52 65 37 61 info@kahlo.nl
www.kunstopmaatshop.nl

Onder ‘klant’ verstaan we: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Kahlo Web & Beeld een overeenkomst (of aanbod) tot levering van haar product heeft gesloten. Ofwel de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn beroepsactiviteit.

1) Ons aanbod:

Door Kahlo Web & Beeld -en partners-  vervaardigde reproducties (digitalisering) van tekeningen, schilderijen en grafisch ontwerp.

Printing on demand en weergave van de werken op deze site

De art prints worden speciaal op bestelling gemaakt. Kahlo heeft geen voorraad, maar zorgt ervoor dat jouw print na bestelling zo snel mogelijk in productie gaat bij de kunstdrukkerij.

  1. Bij alle producten op deze site staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. De afbeeldingen op deze site zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden werk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kahlo niet.
  2. De foto’s die in de Productgalerie staan geven een beeld van hoe een werk er in een ruimte kan uitzien. Het gaat dus om een sfeerbeeld en is geen referentiemateriaal bij eventuele klachten. De eerste productfoto is een getrouwe weergave van het product waarnaar verwezen kan worden.

2) De overeenkomst

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Kahlo Web & Beeld en een klant, en alle door Kahlo Web & Beeld aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
  • Kahlo Web & Beeld wijst iedere verwijzing naar andere algemene (inkoop)voorwaarden dan de onderhavige, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

2.1.De overeenkomst komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst op kunstopmaatshop.nl en Kahlo Web & Beeld deze bestelling heeft geaccepteerd.

2.2. Mocht Kahlo Web & Beeld de bestelling niet accepteren, dan zal Kahlo Web & Beeld dit tijdig aangeven en alle langs elektronische weg verkregen klantgegevens verwijderen.

2.3. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

2.4. Indien de klant een bestelling na totstandkoming van de overeenkomst annuleert, is hij gehouden om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, tenzij anders overeen is gekomen.

2.5. Kahlo Web & Beeld staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst en de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kahlo Web & Beeld streeft naar de beste kwaliteit, maar kan niet garanderen, dat een product altijd voldoet aan de verwachtingen van de klant ten aanzien van de kwaliteit of andere kenmerken van het product. Zie ‘Verzuim en aansprakelijkheid’ in dit schrijven.

3) Prijzen

3.1. De door Kahlo Web & Beeld gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw. Indien de klant een afwijkende bewerking wenst, dan leidt dit tot een meerprijs. Deze zal door Kahlo in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

3.2. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

3.3. Kahlo Web & Beeld werkt samen met een vaste leverancier die ervoor zorgt dat het werk wordt afgedrukt op het gewenste materiaal en in het gewenste formaat. Tevens zorgt deze partij voor de levering. Het kan voorkomen dat deze partner de prijzen verhoogt voor deze dienstverlening en dat dit nog niet is verrekend in de webshop op deze site. Mocht dit het geval zijn dan zal Kahlo contact opnemen en de aangepast prijs doorgeven.  De klant is niet verplicht dit te accepteren en kan de aankoop ontbinden. Indien al betaald is via Ideal of anders, dan zal het bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden.

4) Betaling

4.1. Kahlo Web & Beeld heeft de afhandeling van betalingen uitbesteed aan Mollie. Betaling dient te geschieden door betaling vooraf (o.a. iDeal, Paypall) of betaling achteraf via een bankoverboeking.

4.2. In geval van betaling via een bankoverboeking, dient de klant de betalingstermijn in de factuur in acht te nemen. Indien geen betalingstermijn op de factuur staat vermeld geldt een betalingstermijn van maximaal veertien (14) dagen.

4.3. In geval van betaling via een bankoverboeking wordt pas geleverd als de bestelling betaald is.

4.4. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kahlo via de elektronische weg de ontvangst en de aanvaarding van het aanbod. Zolang dit niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.5. Kahlo Web & Beeld kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Kahlo a.d.h.v. van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Kahlo gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) Levering

5.1 Kahlo Web & Beeld zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2. De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Kahlo Web & Beeld.

5.3. De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

5.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kahlo tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4. De levering dient binnen 24 uur gecontroleerd te worden. Mocht het product beschadigd zijn of op andere wijze niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de klant dit via elektronische weg binnen 24 uur kenbaar te maken.

6) Levertijd

6.1. De levertijd van een product is ca 4 werkdagen tenzij anders vermeld op de website. Er wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, en vanaf de dag van ontvangst van de betaling.

6.2. De levertijd begint te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Kahlo Web & Beeld.

6.3. Wanneer door Kahlo Web & Beeld niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Kahlo Web & Beeld pas in verzuim nadat de klant Kahlo Web & Beeld schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Kahlo Web & Beeld binnen deze termijn is uitgebleven.

7) Verzuim/aansprakelijkheid

7.1. Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
Ieder product bestaat verder uit een samenstelling van individuele keuzes als: afbeelding, formaat, materiaal waarop de afbeelding gedrukt wordt, en optioneel de afwerking van het materiaal.

7.2. Indien er sprake is van een tekortkoming die volledig aan haar toerekenbaar is, is Kahlo Web & Beeld pas in verzuim, nadat de klant Kahlo schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Kahlo Web & Beeld binnen deze termijn is uitgebleven.

7.3. De klant dient in alle gevallen het reeds aan de klant geleverd product, voor eigen rekening en risico aan Kahlo Web & Beeld te retourneren.

8) Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Maak eventuele klachten direct kenbaar door een e-mail te sturen naar info@kahlo.nl of een WhatsApp bericht te sturen naar telnr.: 06-52653761. Maak een foto van het beschadigde product én een foto van de verpakking.

9) Retournering

Een bestelling wordt pas in productie genomen als de klant zijn gemaakte keuzes heeft doorgegeven en de bestelling heeft geplaatst. Het gaat dus om maatwerk dus en vandaar dat dan het herroepingsrecht vervalt.

Om zeker van je keuze te zijn kun je bellen, mailen of een afspraak maken met Karen Nijst, 06-52653761, karen@kahlo.nl. Wil je weten hoe een werk eruit komt te zien in je interieur? Maak dan een foto van deze ruimte en stuur of app het t.a.v. Karen Nijst.  Zij zal dan het gewenste werk erin ‘Photoshoppen’ en een advies geven over het formaat. Vergeet dan niet om het artikelnummer erbij te plaatsen !

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com